Koldioxid per capita - internationellt

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra länder. En avgörande orsak till detta är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen. Ett stort antal vindkraftverk har byggts de senaste åren, men produktionen är än så länge liten.

I en jämförelse med andra i-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita och ligger en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD. Att det ser ut på det sättet beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet.

Den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom kraftproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft. Dessa ger inte upphov till direkta koldioxidutsläpp. Samma mönster gäller för länder som Schweiz och Frankrike, som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen men en rad andra gaser påverkar också växthuseffekten, exempelvis kväveoxider.