Energitillförsel - internationellt

Den internationella energitillförseln uppvisar stora skillnader mellan olika regioner när det gäller vilken som är den mest betydelsefulla energibäraren. Världens energitillförsel domineras av fossila bränslen och bland dessa är olja den mest betydelsefulla. Olikheter i energianvändningen har sin orsak i ländernas och regionernas ekonomiska situation, industristruktur och givetvis klimatet.

Kolanvändningen har under de senaste åren svagt ökat sin andel i den globala energibalansen. År 2014 svarade kol för 30 procent av den totala energitillförseln. Inom Europa sjönk kolanvändningen med 3 procent under 2014. I världen steg användningen med 0,4 procent. Drivande för ökningen var Indien som ökade sin användning av kol med 11 procent.

Under hela 2000-talet har oljans andel i den globala energitillförseln minskat i takt med att priset för råolja har ökat. Oljan utgjorde knappt 33 procent av den totala tillförseln 2014. Förenklat kan olja delas upp i två delar, drivmedel och eldningsoljor. Historiskt har trenden varit sådan att efterfrågan på drivmedel, som till exempel diesel och bensin, ökat kraftigare än de tunga eldningsoljorna. En anledning till detta är industrins successiva övergång från oljeeldning till elenergi för tillverkningsprocesser.

Naturgasens andel har varit i stort sett oförändrad under de senaste åren och uppgick 2014 till knappt 24 procent av den totala energitillförseln. De regioner som efterfrågar mer och mer naturgas är i första hand Latinamerika, Afrika och Mellanöstern.

För övriga energislag, vattenkraft och kärnkraft, så står dessa för cirka 6 procent vardera. De förnybara källorna står för knappt 2 procent.

Energitillförseln internationellt 

Fördelad på energislag, TWh
 1990200020052010
Kol och koks 25 940 27 422 34 585 41 816
Olja 37 570 42 528 46 761 48 223
Naturgas 19 379 24 099 27 508 31 867
Kärnkraft 6 113 7 857 8 395 9 362
Vattenkraft 2 145 2 621 2 930 3 442
Biobränsle/avfall 10 543 12 013 13 111 15 062
Övrigt 426 717 827 1 312

Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2014