Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter.

Diagrammet visar vilka olika varugrupper som Sverige exporterar mest av. Ovanför diagrammet kan du också byta till att istället visa importprodukter, samt växla vy mellan varor och tjänster.

Nära 40 procent av den svenska varuexporten utgörs av maskiner och transportmedel. Hit räknas bland annat också export av telekomprodukter. Sveriges basindustri står också för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin. Notera att det finns en mer detaljerad redovisning i tabellen längst ner på sidan där det kan vara enklare att se enskilda varugrupper.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor). Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. 1980 låg oljenotan på cirka 20 procent av det totala importvärdet. År 2014 uppgick råoljeimporten till mindre än 8 procent av hela varuimportvärdet. Den lägre andelen olja kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och den generellt sett mindre användningen av olja inom industrin de senaste 30 åren.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. I statistiken, som omfattar både affärsresande och privat resande, ingår de varor och tjänster som konsumeras inom det besökta landet, samt varor som tas över gränsen för eget bruk. Det som bokförs i tjänstebalansen som tjänsteexport är därför utländska besökares konsumtion i Sverige. Våra utlandsresor registreras på motsvarande sätt som import i statistiken. Exempel på andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och övriga affärstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och utveckling. En mer detaljerad sammanställning över tjänstehandeln i tabellform återfinns längst ner på sidan.

Sverige import- och exportvaror

Miljarder kronor, år 2014

ImportExport
Livsmedel och levande djur101,8959,36
Levande djur0,150,27
Kött och köttvaror11,942,02
Mjölk, mejeriprodukter samt ägg9,304,34
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav32,6626,72
Spannmål och varor därav6,107,72
Frukt och köksväxter19,262,82
Socker, sockervaror och honung2,641,56
Kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav8,404,14
Fodermed för djur utom omal spannmål3,881,68
Diverse livsmedel7,568,10
Drycker och tobak11,678,14
Drycker10,096,48
Tobak och tobaksvaror1,591,66
Råvaror, icke ätbara, utom bränslen31,9377,68
Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda0,290,78
Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor0,940,15
Natur-, syntetgummi och gummiregenerat1,110,10
Trävaror och kork7,2526,23
Pappersmassa och pappersavfall2,5718,70
Textilfibrer samt avfall därav0,470,18
Obearb miner ämnen utom kol och oljor2,920,91
Malm och skrot av metaller12,1730,08
Andra animal och vegetabil råmaterial4,210,55
Mineral bränslen, smörjoljor, elström152,6098,50
Stenkol, brunkol, torv, koks, briketter2,910,18
Mineraloljor och produkter därav137,9387,23
Petroleumgaser, kolgas o. d.7,352,68
Elektrisk ström4,418,41
Animal och vegetabil oljor och fetter4,961,68
Animaliska oljor och fetter0,180,30
Vegetabiliska oljor och fetter4,460,83
Beredda oljor och fetter samt vaxer0,310,55
Kemiska produkter128,98136,22
Organiska kemiska föreningar24,8912,40
Kem grundämnen och oorg kem föreningar11,523,87
Färgämnen och garvämnen5,837,97
Medicinska och farmaceutiska produkter31,0059,50
Luktämnen, toalett- och rengöringsprep10,376,76
Gödselmedel, tillverkade2,771,03
Plast i obearbetad form18,5020,93
Plast i bearbetad form9,667,94
Diverse kemiska produkter14,4515,81
Bearbetade varor (efter material)143,79206,67
Läder, lädervaror och beredda pälsskinn0,850,57
Gummivaror12,367,92
Varor av trä eller kork utom möbler8,246,15
Papper, papp och varor därav13,8073,09
Garn, vävnader m m, utom kläder11,486,76
Varor av mineral ämnen utom metaller13,156,86
Järn och stål34,3750,12
Metaller utom järn och stål16,5321,59
Arbeten av metall33,0133,61
Maskiner, apparater, transportmedel400,95429,84
Kraftalstrande maskiner26,1446,31
Maskiner för särskilda industrier25,6746,71
Metallbearbetningsmaskiner4,457,96
Andra icke elektriska maskiner och apparater54,9374,26
Kontorsmaskiner och ADB-maskiner39,4117,49
Tele-, radio-, TV-apparater, o.d.67,1860,47
Andra elektriska maskiner och apparater63,0054,31
Fordon för vägar110,80114,52
Andra transportmedel9,377,80
Diverse färdiga varor134,77101,07
Mont byggn; VVS- och elinstallationsmaterial7,525,85
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar17,2415,99
Reseffekter, handväskor och liknande artiklar2,611,08
Kläder33,1814,45
Skodon7,202,17
Mät- o kontrollinstrument m m21,0924,79
Varor för fotografiskt eller optiskt bruk, ur5,172,74
Andra färdiga varor40,7634,00
Övriga varor0,765,52
Industrianläggningar0,290,83
Mynt, ej utgör lagligt betalningsmedel0,010,00
Icke-monetärt guld0,474,69
Källa: SCB
Import och export fördelade enligt SITC (bortfallsjusterad)

Import och export av tjänster

Miljarder kronor, år 2014

ImportExport
Tillverkningstjänster3,81,1
Underhåll- och reparationstjänster av varor1,82,8
Transporter54,673,9
Sjötransporttjänster26,127,0
Flygtransporttjänster16,020,7
Järnvägstransporttjänster2,21,2
Vägtransporttjänster6,721,5
Post och kurir3,02,6
Övriga transporttjänster0,71,0
Resor127,087,1
Byggtjänster15,85,4
Försäkringar1,76,5
Finansiella tjänster12,731,8
Finansiella tjänster exkl. FISIM9,418,1
FISIM*3,313,6
Nyttjande av immateriella rättigheter26,462,0
Tele-, data-, och informationstjänster52,0108,3
Tele13,711,5
Datatjänster35,792,6
Informationstjänster2,64,2
Övriga affärstjänster152,3130,9
FOU tjänster46,416,8
Affärs-, och konsulttjänster15,814,4
Marknadsföringstjänster14,68,5
Tekniska-, handels och övriga affärstjänster75,491,3
Personliga tjänster, kultur etc.2,63,1
Övriga tjänster1,32,6
Källa: SCB

Läs mer om:

Export och import över tid