Real BNP

Volymen producerade varor och tjänster i Sverige har ökat sedan 1993, men svenska företag har fått sämre betalt. BNP kan därför vara missvisande som mått på välstånd. Genom att ta med import- och exportpriser i beräkningen ges en tydligare bild. Denna beräkning kallas real BNP.

BNP kan mätas på en mängd olika sätt. Det vanligaste är att man ser hur BNP har utvecklats i fasta priser. Man kan säga att en sådan beräkning tar bort effekterna av inflationen och istället mäter kvantiteten, volymen, av det som produceras. BNP uttryckt i fasta priser tar dock inte hänsyn till om vi får bättre eller sämre betalt för våra exportvaror i förhållande till vad vi betalar för vår import.

Om till exempel priserna på de varor som vi exporterar faller i förhållande till våra importpriser, betyder det att vi måste producera och exportera en större mängd varor för att betala för samma mängd import. Av denna anledning kan ett BNP-mått som tar hänsyn till export- och importpriserna ge en bättre bild av ett lands välstånd än BNP uttryckt i fasta priser. Detta kallas också att BNP-måttet justeras för terms of trade eller bytesförhållandet. Ett sådant mått kallas för real BNP.

Studerar man Sveriges reala BNP ser vi att tillväxten i Sverige har varit lägre än det vanliga BNP-måttet antyder. Tendensen har alltså varit att svenska företag fått mindre betalt för sina exportvaror.