Konjunkturen - Barometerindikatorn

104,6Indikatorn
apr-16

Konjunkturinstitutets Barometerindikator sjönk med 1,7 enheter i april till 104,6. Indikatorn har fallit tre månader i rad men ligger kvar över det historiska genomsnittet på 100. Detta tyder på att tillväxten i ekonomin är högre än normalt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin pejlas av bland företag och hushåll.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om indikatorn ligger över 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ser man konjunktursvängningarna tydligt. Särskilt framträdande är IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även den senaste högkonjunkturen under 2007 samt finanskris och skuldkris under 2008 syns tydligt.

Efter det kraftiga fallet 2008 började stämningsläget i ekonomin att repa sig under andra halvan av 2009. Optimismen fortsatte sedan att växa under 2010. Under våren och sommaren 2011 började dock stämlingsläget att åter bli mer dämpat i takt med att det kom allt fler negativa signaler om den internationella konjunkturutvecklingen. Under 2013 vände sedan tendensen uppåt igen, i riktning mot mer normala nivåer.