BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 44 procent av BNP, medan investeringar utgör 25 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2016

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4375
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3027
  • Produktion av varor 1053
   • Tillverkningsindustrin 638
    • Livsmedel 42
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 69
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 93
    • Gummi- o plastvaror, etc. 30
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 84
    • Datorer, elektronikvaror och optik 79
    • Elapparatur 19
    • Övrig maskinindustri 71
    • Transportmedelsindustri 108
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 37
   • Byggindustrin 235
   • El, gas, värme, vatten, avfall 115
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 49
   • Utvinning av mineral 17
  • Produktion av tjänster 1974
   • Handel 421
   • Transport och magasinering 163
   • Hotell- och restaurang 70
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 226
   • Finans- och försäkringsverksamhet 162
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 335
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 387
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 147
   • Kultur, nöje och fritid 28
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 34
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +785
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +52
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +510
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2016

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4375
 • Import +1741
  • Import av varor 1200
  • Import av tjänster 541
 • Export +1943
  • Export av varor 1312
  • Export av tjänster 632
 • Konsumtion +3093
  • Hushållens konsumtion* 1949
  • Offentlig sektors konsumtion 1144
 • Investeringar +1080
  • Fasta investeringar 1055
  • Lagerinvesteringar 25
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor.

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.