BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. De resterande 20 procent kommer främst från vår offentliga sektor i form av tjänster inom välfärden.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 45 procent av BNP, medan investeringar utgör nästan 25 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2015

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4 181
 • Förädlingsvärde, näringsliv +2 904
  • Produktion av varor 1 021
   • Tillverkningsindustrin 629
    • Livsmedel 40
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 68
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 93
    • Gummi- o plastvaror, etc. 29
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 81
    • Datorer, elektronikvaror och optik 91
    • Elapparatur 20
    • Övrig maskinindustri 69
    • Transportmedelsindustri 97
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 36
   • Byggindustrin 218
   • El, gas, värme, vatten, avfall 110
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 49
   • Utvinning av mineral 15
  • Produktion av tjänster 1 883
   • Handel 404
   • Transport och magasinering 161
   • Hotell- och restaurang 65
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 214
   • Finans- och försäkringsverksamhet 171
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 312
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 190
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 136
   • Kultur, nöje och fritid 26
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 32
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +745
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +50
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +482
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2015

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4 181
 • Import -1 708
  • Import av varor 1 167
  • Import av tjänster 541
 • Export +1 906
  • Export av varor 1 292
  • Export av tjänster 614
 • Konsumtion +2 971
  • Hushållens konsumtion* 1 884
  • Offentlig sektors konsumtion 1 086
 • Investeringar +1 012
  • Fasta investeringar 989
  • Lagerinvesteringar 23
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor.

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.