BNP - Sverige

0,5Procent
2016, kv 1

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 4 159 miljarder kronor år 2015. Jämfört med 2014 ökade BNP med 4,2 procent. Tillväxten under det första kvartalet 2016 var 0,5 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2015.

BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2015 uppgick Sveriges BNP till 4 159 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är nästan 30 gånger större än Sveriges.

BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas alltså en ökning av BNP över tid. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt drygt 2 procent per år sett från 1970 fram till idag. Under denna period har dock Sverige upplevt flera djupa lågkonjunkturer. 

Ett stort avbrott i tillväxten var under 1990-talets början då BNP föll tre år i rad. Under början av 2000-talet drabbades den svenska ekonomin, liksom stora delar av den utvecklade världen, när IT-bubblan sprack. Senaste avbrottet i tillväxten kom under 2008 med finanskrisen som blev startskottet för en ny global lågkonjunktur. 2009 krympte Sveriges BNP med över 5 procent vilket är den största minskningen av BNP i Sverige under ett enda år i modern tid. Efter finanskrisen har det skedde en återhämtning, med riktigt höga tillväxtsiffror under 2010. I takt med att skuldkrisen förvärrades internationellt bromsade dock ekonomin in igen. Under 2014 och 2015 har återhämtningen fått ny fart och Sverige är på väg att lämna tiden av lågkonjunktur bakom sig.

Genom att klicka på miniatyrdiagrammen kan du välja om du vill titta på BNP-utvecklingen per kvartal eller på årsbasis. Du kan också välja om du vill studera tillväxten i procent eller BNP i kronor. Alla dessa serier uttrycks i fasta priser. Det betyder att man har räknat bort prisförändringar eller, lite förenklat, justerat för inflationen. En mer detaljerad genomgång av Sveriges BNP för det senaste året hittar du här.  

Notera att man gjort förändringar i hur BNP beräknas i och med övergången till regelverket ENS2010. SCB publicerade data beräknade enligt denna nya metodik den 18 sep 2014. Förändringen innebär en högre BNP-nivå men också små skillnader i historiska tillväxttakter.