Industriproduktionens sammansättning

Sverige har en bred industristruktur. Klassisk processindustri som skogsnäringarna samt kemi- och stålindustrin spelar fortfarande en central roll. Andra viktiga industrisektorer är elektronikindustrin och transportmedelsindustrin.

Tillverkningsindustrin svarar för drygt 20 procent av det svenska näringslivets förädlingsvärde som räknas in i bruttonationalprodukten, BNP. Industriproduktionen utgör därmed en mycket viktig del av svensk ekonomi.

Diagrammet ovan visar olika industrisektorers andel av det totala förädlingsvärdet i tillverkningsindustrin. Några av de viktigaste branscherna finns inom den klassiska basindustrin: stål-, kemi- och skogsindustrierna. Dessa sektorer är dessutom ytterst betydelsefulla för Sveriges export.

Maskinindustri samt el- och elektronikindustrin är andra viktiga sektorer. I den senare ryms exempelvis tillverkning av teleprodukter, kontorsmaskiner, elektronik samt medicinska och optiska instrument. Detta är denna sektor som vuxit mest under de senaste tjugo åren. Den snabba teknikutvecklingen inom mobiltelefonin är en viktig anledning till detta. Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du studera hur förädlingsvärdena för olika branscher har utvecklats över tid.