Inflation - internationellt

Inflation innebär att pengar blir mindre värda. Det vanligaste måttet på inflation är en förändring av konsumentprisindex, KPI. KPI mäter den genomsnittliga kostnaden i konsumentprisledet för en korg av varor och tjänster som speglar hushållens konsumtion.

Inflation betyder att prisnivån i en ekonomi stiger, det vill säga att varor och tjänster blir dyrare. Inflation mäts som förändring av konsumentprisindex, KPI.

KPI är ett index som mäter prisnivån på en samling med varor och tjänster. När KPI ökar innebär det att den genomsnittliga prisnivån på varor och tjänster i samhället har ökat. Om KPI skulle minska, det vill säga, om prisnivån skulle sjunka kallas detta deflation.

Under 1970-talet ökade inflationen kraftigt i hela världsekonomin. Stora bidragande anledningar var de stora oljekriserna som inträffade under denna tidsperiod.

Hög inflation leder ofta till osäkerhet i en ekonomi samt till återhållsamhet vad gäller investeringar. Hög inflation anses därför generellt som negativt för en ekonomis möjlighet till tillväxt och stabilitet. Genom en återhållsam ekonomisk politik i flertalet av OECD-länderna under 1980-talet dämpades den inflationen internationellt.

Medan inflationen i OECD-länderna fortsatte att ligga på en relativt låg nivå upplevde Sverige en kraftig inflationsökning under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Huvudförklaringen var en mycket expansiv ekonomisk politik finansierad med stora budgetunderskott, generösa löneökningar, kombinerat med återkommande devalveringar av kronan.

I början av 1990-talet lade Sverige om inflationspolitiken i syfte att stabilisera priserna. Bland annat har nu Riksbanken nu ett inflationsmål på 2 procent. Detta tillsammans med en hårdare internationell priskonkurrens har bidragit till att inflationen sedan dess legat på en historiskt sett låg nivå, både i Sverige och i omvärlden. Under senare år har inflationstakten varit väldigt låg i Sverige. En viktig förklaring till detta är svag internationell efterfrågan samt ett inhemskt konjunkturläge som även det har varit svagare än normalt.