Sysselsättningsgrad

69,3Procent
jun-17

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen inom en viss åldersgrupp som är sysselsatt. Den påverkas av konjunkturläget och hur väl arbetsmarknaden fungerar, men också av befolkningens åldersstruktur och hur många som utbildar sig.  

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som är sysselsatt. I det första diagrammet visas sysselsättningsgraden för åldersgruppen 15-74 år. Sysselsättningsgraden har legat kring 66 procent sedan 2001. Under 2009 minskade sysselsättningsgraden på grund av finanskrisen, men har sedan dess visat en stigande trend. Den är dock inte lika hög som innan krisen. Det beror bland annat på att vi har en åldrande befolkning. År 2001 utgjorde personer i åldrarna 65-74 år 11,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder (15-74 år). År 2016 hade andelen ökat till 15,2 procent. Denna grupp har en lägre sysselsättningsgrad än genomsnittet eftersom många är pensionärer. Därför minskar sysselsättningsgraden när andelen äldre ökar. Klicka här för att läsa mer om sysselsättningsgraden i olika åldersgrupper och här för att läsa mer om hur det ser ut för äldre.

I miniatyrdiagrammet kan du välja att se en längre tidsserie. Sysselsättningsgraden redovisas för åldersgrupperna 15-74, 20-64 och 16-64 år. För gruppen 16-64 år ökade sysselsättningsgraden under 70-talet i och med att allt fler kvinnor började arbeta. Sysselsättningsgraden var som högst år 1990 men föll från 83,4 procent till 71,8 procent på bara fyra år. En förklaring är att konjunkturnedgången under 90-talskrisen ledde till högre arbetslöshet, men det skedde också en ökning av andelen som valde att utbilda sig. Mellan år 1990 och 2000 ökade andelen som studerade från 6,4 procent av befolkningen 16-64 år till 9,5 procent. Andelen har återigen minskat under 2000-talet och låg år 2013 på 7,7 procent.

Eftersom de flesta går gymnasiet fram till 19-års ålder och då inte är aktiva på arbetsmarknaden kan det vara mer relevant att se till sysselsättningsgraden i den något äldre delen av befolkningen. I miniatyrdiagrammet kan man följa hur sysselsättningsgraden har utvecklats för åldersgruppen 20-64 år. Också för denna grupp minskade sysselsättningsgraden i början av 90-talet, men ligger i dag på samma nivå som i mitten av 70-talet, det vill säga omkring 80 procent.

Sysselsättningsgraden varierar även på kort sikt. I månadsserien ser man att sysselsättningsgraden är som högst i juli varje år. Det beror bland annat på att det under sommaren anställs semestervikarier.