Sysselsättning

5 128 900Antal sysselsatta
jun-17

Under den senaste månaden uppgick sysselsättningen till 5 128 900 personer. Detta är en ökning med 110 800 personer jämfört med samma månad föregående år. I säsongsrensade och utjämnade termer ligger sysselsättningen på omkring 5 miljoner personer.   

Idag uppgår antalet sysselsatta till omkring 5 miljoner personer. Detta är högre än nivån innan finans- och skuldkrisen. Sysselsättningen mäter hur många som har jobb. En sysselsatt utförde minst en timmes arbete under referensveckan. Arbete kan vara som anställd, egen företagare eller att man hjälper till i familjens företag. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkluderas också som sysselsatta. Ett alternativt mått är sysselsättningsgrad, vilken mäter andelen av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatta.

Sysselsättningen är av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Med fler i arbete kan vi producera mer och hushållens inkomster växer. Dessutom minskar statens utgifter bland annat genom att arbetslösheten kostar mindre samtidigt som skatteintäkterna ökar. Trots de skattesänkningar som genomförts, framför allt jobbskatteavdraget, var de totala skatteintäkterna 100 miljarder högre under krisåret 2009 jämfört med 2005. Detta är delvis en följd av att det blivit fler sysselsatta.

Sysselsättningsutvecklingen hänger ihop med utvecklingen av arbetslösheten. Förhållandet är dock inte 1:1. Sysselsättningsutvecklingen beror mer på hur arbetskraften utvecklas. Exempelvis ökade sysselsättningen med 112 000 personer mellan 2006 och 2007 medan arbetslösheten bara gick ned med 40 000 personer. Året efter ökade sysselsättningen med 52 000 personer samtidigt som arbetslösheten ökade med 7 500 personer. Läs mer om hur detta hänger ihop här.

Ovanför diagrammet kan du välja en längre tidsserie som går tillbaka till 1970. Sverige har sedan lång tid tillbaka beräknat storleken på sysselsättningen baserat på åldersgruppen 16-64 år, vilket varit det officiella måttet. Men för att den svenska statistiken ska vara internationellt jämförbar har åldersgruppen ändrats till 15-74 år från 2007 och länkats tillbaka till 2001.

Sysselsättningen ökade med ungefär 800 000 personer mellan 1970 och 1990. Detta berodde på en expansion av den offentliga sektorn samtidigt som allt fler kvinnor började arbeta. Sysselsättningen i den privata sektorn var i det närmaste oförändrad under perioden. Den ekonomiska krisen under början av 1990-talet medförde att sysselsättningen minskade. Mer än en halv miljon arbeten försvann under perioden 1990 till 1994. Effektiviseringar, rationaliseringar, strukturförändringar och konkurser inom det privata näringslivet stod för huvuddelen av dessa arbetsförluster.

Sedan 1994 har sysselsättningen ökat med drygt 800 000 personer. Trots att den globala ekonomin gick igenom den största recessionen sedan 1930-talet blev tappet i sysselsättning betydligt mindre 2008.  Sammantaget försvann runt 100 000 arbeten under 2009. Idag har vi den högsta sysselsättningsnivån någonsin.  

Vill du läsa mer? Ekonomifakta har tagit fram ett faktablad om jobben som du kan ladda ner här.