Privat och offentlig sysselsättning

Den offentliga sektorn expanderade starkt under främst 1970-talet. Under samma period stod sysselsättningen i den privata sektorn nästan stilla. Efter 1990-talskrisen stannade dock tillväxten av i den offentliga sektorn samtidigt som den började öka inom den privata sektorn. I princip all sysselsättningsökning sedan 1994 har kommit till i den privata sektorn.

Begreppet sysselsättning inkluderar både anställda och de som arbetar i egna företag. Diagrammet ovan visar hur arbetstillfällena är fördelade mellan privat och offentlig sektor samt hur det har förändrat sig över tid sedan 1987.  1990-talskrisen satte tydliga spår med rejäla nedgångar i sysselsättningen inom både privat och offentlig sektor. Sedan dess har svängningarna i den offentliga sektorn varit betydligt mindre än i privat sektor. Det kan tolkas som att offentlig sektor är mindre känslig för konjunkturförändringar. Detta syns till exempel för lågkonjunktursåret 2009 där sysselsättningen minskade med 77 000 arbetstillfällen i privat sektor och 24 000 arbetstillfällen inom offentlig sektor.

Denna statistik är dock inte helt oproblematisk. Innan en slutsats kan göras är det viktigt att veta vad som inkluderas i privat och i offentlig sektor. Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som gör denna uppdelning. De använder en internationell standard för att statistiken ska kunna vara internationellt jämförbar.

  • I offentlig sektor ingår de anställda som har staten, landstingen eller kommunerna som arbetsgivare.
  • I privat sektor ingår de anställda som har någon annan arbetsgivare än just staten, landstingen eller kommunerna. Egenföretagare räknas till den privata sektorn. Från 2005 är också alla utlandsanställda som är folkbokförda i Sverige och utomlands mindre än två år inkluderade i den privata sektorn. Sedan 2001 ingår här också alla anställda i Svenska Kyrkan och i affärsverken. Dessa tillhörde tidigare den offentliga sektorn.

Viktigt att notera är därmed att i stort sett alla företag och därmed ägarna och deras anställda kategoriseras till privat sektor. Det finns en problematik i detta eftersom det finns ett flertal offentliga företag som därmed inkluderas i privat sektor. Om offentlig sektor expanderar sin verksamhet i företagsform kan det alltså i statistiken misstolkas som att den privata sektorn expanderar.