Befolkningsstruktur

Sverige har i likhet med många andra länder en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Fram till och med 2060 ökar antalet pensionärer kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Det blir dyrare för samhället när färre arbetar och fler ska försörjas.

Det bor nästan 9,9 miljoner människor i Sverige. År 2015 var cirka 74 procent av befolkningen i arbetsför ålder, det vill säga 15-74 år.

Fram till 2060 beräknas befolkningen öka till cirka 13 miljoner. Fördelningen mellan de olika åldersgrupperna ändras också. Den arbetsföra befolkningen minskar från cirka 74 procent 2015 till 69 procent 2060. Dessutom ökar andelen som är 75 år eller äldre från nära 9 procent till knappt 14 procent. 

Förändringarna i ålderssammansättningen för befolkningen i arbetsför ålder minskar det totala arbetsutbudet. Det beror på att både den yngre och den äldre åldersgruppen har ett betydligt lägre arbetskraftsdeltagande än personer i åldern 25-54 år. Därutöver är frånvaron högre och arbetstiden kortare bland äldre.